Met ingang van 1 januari 2022 is iedere inhoudingsplichtige voor de loonheffingen verplicht om betalingen aan natuurlijk personen, die niet in loondienst zijn, door te geven aan de Belastingdienst voor 31 januari 2023. Voorheen ging dat met het zogenoemde IB-47 kaartje.

Banken, financiële instellingen en pensioenuitvoerders moeten al langer informatie delen met de Belastingdienst. Dit wordt ook wel renseigneren genoemd. Deze verplichting geldt nu ook voor inhoudingsplichtigen die betalingen doen aan natuurlijk personen voor verrichte werkzaamheden. De Belastingdienst wil graag weten wie hoeveel resultaat uit overige werkzaamheden realiseert.

Toch vraagt de Belastingdienst ook informatie als het inkomen geen resultaat uit overige werkzaamheden vormt (maar bijvoorbeeld winst uit onderneming). Denk aan de betalingen die een huisarts doet aan zijn praktijkondersteuner of een tandarts aan de mondhygiëniste.

De verplichting tot renseignering is geïntroduceerd ter vervanging van de oude IB-47 kaarten. In deze kaarten ontbrak de mogelijkheid voor de Belastingdienst om het burgerservice-nummer van de ontvanger op te vragen. Een koppeling van de IB-47 kaart met de aangifte van de ontvanger was dus niet mogelijk. Daarom is op 1 januari 2022 nieuwe wet- en regelgeving van kracht die dat wel mogelijk moet maken.

De inhoudingsplichtige treedt dus op als onbetaald informant van de Belastingdienst.

Met name in de zorg blijkt dit een belangrijk item omdat hier veel ZZP-ers werkzaam zijn. Met name de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft hierover een terechte waarschuwing laten uitgaan.

Voldoet de opdrachtgever niet voor 31 januari aan uw verplichtingen, dan kan hij of zij worden vervolgd. De maximale sanctie is 6 maanden hechtenis of € 9.000 boete. Is sprake van het opzettelijk niet of niet op tijd aanleveren, dan loopt de hechtenis op naar 4 jaar gevangenisstraf of € 22.500 boete.

De soep wordt niet zo heet gegeten als dat zij wordt opgediend want de verplichting geldt niet als een BTW-factuur is uitgereikt. De verplichting geldt ook niet als de gegevens al zijn doorgespeeld aan de belastingdienst, omdat de ontvanger werkzaam was in loondienst, als werknemer, als artiest, als sporter of als vrijwilliger.

Cervus is van mening dat niet relevant is dat een zorgverlener wel of geen BTW in rekening brengt. Het gaat erom dat de factuur voldoet aan de voorwaarden als gesteld in de wet op de omzetbelasting. Zolang dat het geval is, dan is de renseigneringsverplichting op grond van de tekst van de wet niet van toepassing.

Het standpunt van de Belastingdienst is dat álle gevallen waarbij geen btw op de factuur is vermeld, de informatie moeten worden doorgegeven. Hiermee worden opdrachtgevers door de Belastingdienst verplicht om een stroom aan informatie aan te leveren en worden opdrachtgevers bedreigt met sancties.

De opdrachtgever kan ervoor kiezen om zekerheidshalve toch opgaaf te doen bij de Belastingdienst. Zonder risico is die optie niet. De opdrachtgever die ten onrechte renseigneert overtreedt waarschijnlijk de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

[BRON  Auteur J.W. Reilink  Cervus belastingadvies]