Heeft uw praktijk in 2022 gewerkt met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen/fysiotherapeuten//tandartsen of praktijkmedewerkers? Dan moet u  mogelijk hiervoor voor 1 februari 2023 een aantal gegevens doorgeven aan de Belastingdienst.

Wat verborgen in het Belastingplan 2022 staat een nieuwe verplichting waarmee u nu mogelijk te maken krijgt:

de verplichting om bepaalde Uitbetaalde Bedragen aan Derden te melden aan de Belastingdienst.

Indien dit van toepassing is, dan moet u voor 1-2-2023, op eigen initiatief aan de verplichting voldoen via uw gegevensportaal bij de Belastingdienst of Digipoort.

Voor welke praktijken/ ondernemer geldt deze verplichting?

De verplichting geldt voor ondernemers/ praktijken waar sprake is van een inhoudingsplichtige. 

Wie is de Inhoudingsplichtige?   Dit is de ondernemer die beschikt over een loonheffingsnummer en aangifte moet doen voor de loonheffingen.

We hebben uit de handleiding gegevensaanlevering van Uitbetalingen aan Derden (UBD) versie 1.0 is uitgebracht 16 november 2022 de volgende artikelen verzameld:

HL_UBD_1.0_Deel_1_2_3_4_5_m7ECU0d (003)

1.3.3 Welke betalingen moet de inhoudingsplichtige uitbetaler aanleveren?
Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u informatie over de betaalde bedragen bij de Belastingdienst melden. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
1. Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
2. Deze persoon reikt geen factuur uit, of reikt een factuur uit zonder BTW voor de uitgevoerde werkzaamheden of diensten (er hoeft geen beoordeling plaats te vinden of er sprake is van een al dan niet vrijgestelde ondernemer).

Indien u geen inhoudingsplichtige bent,  maar u huurt wel een ZZP-er in,  dan valt u alleen onder de aanlever plicht indien u de diensten niet uitbesteed aan een ondernemer. 

1.3.5 Welke betalingen moet de niet-inhoudingsplichtige uitbetaler aanleveren?
Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u informatie over de uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst melden. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
1. Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
2. Deze persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Indien u onder de verplichting valt, wat moet u dan aanleveren?

Per persoon (per ingehuurde ZZP-er)  moet u aanleveren:

  • Het bedrag dat u heeft uitbetaald (per betaling)
  • De datum waarop is uitbetaald
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de persoon aan wie u uitbetaalt.

Hoe kunt u de gegevens aanleveren bij de belastingdienst

Login | Belastingdienst Gegevensportalen

 

Wij verwijzen u nog graag naar het artikel welke is opgesteld door de LHV

Heeft u dit jaar gewerkt met zzp’ers? Dan moet u actie ondernemen – LHV

In onderstaand artikel verwijzen wij u nog even naar de sancties bij niet vrijwillig melden:

Meld betalingen aan derden! | Vermetten | accountants en adviseurs | Vermetten | accountants en adviseurs

In onderstaand artikel verwijzen wij u nog even naar de sancties bij niet vrijwillig melden:

Meldingsverplichting betalingen aan derden – HVK Stevens (hvk-stevens.com)

Voor dit moment adviseren wij opdrachtgevers voorzichtig te zijn met melden en de opties goed af te wegen. Het is noodzakelijk zijn dat de wetgever hierover op korte termijn duidelijkheid verschaft.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig zijn bij dit proces.  Bel of mail met onze adviseurs van Ysel BV.
Wij kunnen dan samen met u bepalen of u onder de verplichting valt en hoe de gegevens te verwerken.